Snelschaak 10 min 2016
Groep 3 - Progress
Site DenkSportCentrum Start date 26-4-2016
City Bussum End date 26-4-2016
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organisation Bussums Schaak Genootschap Arbiter Cees Jan den Haan

  Progress 1
1 Tom Fikkert 5.5
2 Richard Lindemann 5.5
3 Andre Sueters 4.5
4 Melchior Brandenburg 4.5
5 Guido Vijn 3.0
6 CeesJan den Haan 3.0
7 Bert Arp 1.5
8 Richard Langbroek 0.5

Generated by Sevilla © JBF Software